Στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να οργανώνει και εκτελεί σύνθετες  εργαστηριακές και υπαίθριες αξιολογήσεις απόδοσης, να προβαίνει σε ενδελεχή ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, καθώς επίσης να συνταγογραφεί προγράμματα άσκησης όπως αυτά προκύπτουν από το αποτέλεσμα της εργομέτρησης.