Ο σκοπός του  μαθήματος είναι να εξετάσει την εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσα από την ανάλυση της ιστορικής και σύγχρονης ανάπτυξης της σχολικής κοινωνικής εργασίας. Δίνεται έμφαση στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με το σύστημα παιδί-σχολείο-οικογένεια-κοινότητα. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για επιτυχή παροχή υπηρεσιών και παρεμβάσεων πρόληψης προβλημάτων, αντιμετώπισης κρίσεων, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε μαθητές, οικογένειες, εκπαιδευτικό προσωπικό και την τοπική κοινότητα.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση να:

  1. αναπτύξουν δεξιότητες συνέντευξης και  παρέμβασης του κοινωνικού λειτουργού στα εκπαιδευτικά πλαίσια.
  2. εφαρμόζουν μεθόδους  διάγνωσης και αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών.
  3. επεξηγούν την  επίδραση  κοινωνικών προβλημάτων και οικογένειας στην απόδοση των μαθητών και να αναπτύσσουν τρόπους παρέμβασης στα διάφορα συστήματα.
  4. αποκτήσουν ικανότητες  σχεδιασμού κοινωνικού προγράμματος σε εκπαιδευτικά πλαίσια που θα απευθύνεται στις ανάγκες των μαθητών.
  5. συνοψίζουν το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού σε σχέση με τα τρία συστήματα, σχολείο, οικογένεια, κοινότητα.
  6. αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να χειρίζονται περιστατικά που αντιμετωπίζουν άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητες.