Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει κατανοητές στους φοιτητές τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της έρευνας, της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων και της ερμηνείας των ευρημάτων στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες στατιστικές τεχνικές και κριτήρια για την περιγραφή και ανάλυση ποσοτικών ερευνητικών δεδομένων. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας. Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο ερευνητικό τους έργο χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της έρευνας, της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων και της ερμηνείας των ευρημάτων. Θα γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της στατιστικής. Θα μπορούν να διερευνούν φαινόμενα με βάση τα δεδομένα του δείγματος και θα εξάγουν συμπεράσματα από το δείγμα για τον υπό μελέτη πληθυσμό. Θα μπορούν να αναπτύσσουν τους διάφορους τρόπους δειγματοληψίας και τις μεθόδους για τον υπολογισμό του απαιτούμενου μεγέθους δείγματος, ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα και τον ερευνητικό σχεδιασμό. Θα είναι ικανοί να χρησιμοποιούν στατιστικές αναλύσεις για να απαντήσουν σε ερευνητικά ερωτήματα. Θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα SPSS για στατιστικές αναλύσεις και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα. Θα
αναγνωρίζουν και θα επεξηγούν ερευνητικά δεδομένα στο πλαίσιο βιβλιογραφικής διερεύνησης. Θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, πραγματοποιούν, αναλύουν και παρουσιάζουν μια έρευνα στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Θα μπορούν να συγγράψουν μια ερευνητική εργασία/ διπλωματική εργασία.