Σκοπός:
Σκοπός του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τον/την σπουδαστή/-τρια να αναπτύξει μια κατανόηση
της σημασίας των στατιστικών εφαρμογών στην ψυχολογική επιστήμη. Το μάθημα στοχεύει να
παρουσιάσει τις βασικές στατιστικές έννοιες και τη χρήση τους στην περιγραφική και επαγωγική
στατιστική που χρησιμοποιούνται στην ψυχολογική επιστήμη.


Περιγραφή:

  • Ερμηνεία βασικών στατιστικών πορισμάτων
  • Εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών για την αξιολόγηση ερευνητικών υποθέσεων
  • Εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών και ερευνητικών στρατηγικών για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, αναφορά επιστημονικών πορισμάτων.
  • Διάκριση ανάμεσα στην στατιστική σημαντικότητα και την πρακτική σημαντικότητα.
  • Αξιολόγηση δημόσιων παρουσιάσεων στατιστικής (π.χ. σε δημοσιευμένες έρευνες)