Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιtητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες στις βασικότερες θεωρητικές αρχές και προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής, τα ιστορικά και φιλοσοφικά θεμέλιά της, τους θεωρητικούς της συμβουλευτικής, τις τεχνικές και την έρευνα που συνδέονται με τη συμβουλευτική πράξη . Εξετάζονται τα είδη της συμβουλευτικής και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμβούλου, παρουσιάζεται η συμβουλευτική διαδικασία και αναλύονται τα στάδια της. Δίδεται έμφαση στη σπουδαιότητα της συμβουλευτικής σχέσης και τις βασικές δεξιότητες που βοηθούν στην οικοδόμησή της καθώς και σε ηθικές και δεοντολογικές αρχές της συμβουλευτικής πράξης. Γίνεται σύγκριση των διαφορετικών συμβουλευτικών προσεγγίσεων και συζητούνται οι περιορισμοί τους. Παρουσιάζονται οι κύριοι τομείς στους οποίους εντοπίζονται οι συμφωνίες και διαφωνίες των ποικίλων συμβουλευτικών μοντέλων όπως και οι προσπάθειες σύνθεσης των θεωρητικών προσεγγίσεων (εκλεκτική, συνθετική) . Γενικότερα παρέχονται στους φοιτητές βασικές γνώσεις με προοπτική να εμβαθύνουν σε προσεγγίσεις και πρακτικές που θα τους φανούν χρήσιμες ανάλογα με τα προβλήματα και τις ανάγκες των πελατών τους.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εξετάζουν σε θεωρητικό επίπεδο και να προσεγγίζουν κριτικά τις κυριότερες θεωρίες της συμβουλευτικής (ανθρωπιστική, υπαρξιακή, ψυχοδυναμική, προσωποκεντρική, φεμινιστική, πολυπολιτισμική, αφηγηματικ κλπ.), να κατανοούν τη διαδικασία της συμβουλευτικής και τη σχέση συμβούλου και πελάτη, να διακρίνουν τους βασικούς στόχους προς τους οποίους τείνει η συμβουλευτική διαδικασία και να γνωρίζουν τις τεχνικές μέσα από τις οποίες η συμβουλευτική διαδικασία οδηγείται σε καλύτερα αποτελέσματα. Θα μπορούν επίσης, να κατανοήσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν το συμβουλευτικό περιβάλλον, τον ρόλο του συμβούλου, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τις δεξιότητες και τις αξίες του συμβούλου καθώς και τη στάση, τους τρόπους και τις δεξιότητες που βοηθούν στη δημιουργία θετικής και εποικοδομητικής συμβουλευτικής σχέσης.