Περιγραφή Μαθήματος:

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών εννοιών της Επιδημιολογίας και της Βιοστατιστικής.

Θα αναπτυχθούν όλα τα στάδια μίας ερευνητικής μελέτης – από το σχεδιασμό, τη συλλογή στοιχείων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, τον έλεγχο υποθέσεων έως και την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων.

Η ύλη επιλέχτηκε για την αντιμετώπιση από στατιστικής πλευράς των πλέον συνηθισμένων καταστάσεων - προβλημάτων  και συγκεκριμένα οι διδακτικές ενότητες περιλαμβάνουν τόσο τη περιγραφική όσο και αναλυτική στατιστική.

Το μάθημα θα εισαγάγει τις βασικές περιγραφικές στατιστικές για την καταγραφή της συχνότητας ασθενειών, όπως επίσης και τη σημαντικότητα της σωστής δειγματοληψίας για την αποφυγή τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια μιας επιδημιολογικής έρευνας. Επίσης, το μάθημα θα καλύψει τα μέτρα συχνότητας, τα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται στις επιδημιολογικές μελέτες, τις έννοιες της εσωτερικής και εξωτερικής εγκυρότητας των αποτελεσμάτων όπως επίσης το αντικείμενο και τον σχεδιασμό των διαφόρων επιδημιολογικών μελετών.

Αναφορικά με την «Συμπερασματολογική Στατιστική» θα αναπτύχθούν οι βασικές έννοιες του κλάδου της Στατιστικής που προορίζεται για γενικεύσεις και ασφαλή συμπεράσματα, με βάση τις πληροφορίες των ασθενών από τους οποίους προέρχονται οι μετρήσεις.

Οι θεωρητικές έννοιες εξειδικεύονται στα πλαίσια εβδομαδιαίου εργαστηρίου Η/Υ όπου οι φοιτητές επεξεργάζονται και αναλύουν δεδομένα στο στατιστικό πακέτο SPSS, έτσι ώστε με το τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να επεξεργάζονται δεδομένα, να ετοιμάζουν πίνακες και διαγράμματα και να παράγουν στατιστικά αποτελέσματα σε δική τους επιστημονική εργασία.

 

Συνολικά, θα δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές να:

  • αποδεχτούν τη συνεισφορά και την αναγκαιότητα της στατιστικής για την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας του χώρου πού ερευνούν
  • απόκτησουν επαρκείς γνώσεις των θεμελιωδών στατιστικών εννοιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιατρική έρευνα
  • αναπτύξουν την στατιστική σκέψης
  • αναλύουν δεδομένα, ερμηνεύουν τα αποτελεσμάτα και να εξάγουν συμπεράσματα
  • διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις στον Η/Υ

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

•           Περιγράφουν τις βασικές επιδημιολογικές έννοιες, όπως προσδιοριστής, συγχυτής, τροποποιητής,

•           Περιγράφουν τις βασικές έννοιες, τους σκοπούς και στόχους της Βιοστατιστικής,

•           Προσδιορίζουν τη συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων εκβάσεων στις επιστήμες υγείας,

•           Υπολογίζουν τα κατάλληλα μέτρα σχέσης στις επιδημιολογικές μελέτες,

•           Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα διάφορα είδη επιδημιολογικών μελετών,

•           Σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν επιδημιολογικές μελέτες,

•           Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές δειγματοληψίας στις επιδημιολογικές μελέτες,

•           Επεξηγούν και να εφαρμόζουν συστηματικές ανασκοπήσεις,

•           Προσδιορίζουν τη σημασία της Βιοστατιστικής ως την επιστήμη που ασχολείται με τη διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων στο χώρο της υγείας,

•           Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν έννοιες όπως περιγραφική στατιστική, μέσος, διάμεσος, πίνακας συχνοτήτων, ιστόγραμμα και πίνακες συνάφειας,

•           Χρησιμοποιούν και αξιοποιούν στατιστικές αναλύσεις και μεθόδους,

•           Εκτελούν απλούς στατιστικούς ελέγχους,

•           Παρουσιάζουν και ερμηνεύουν σωστά τα αποτελέσματα και ευρήματα των στατιστικών δοκιμών,

•           Χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους και αξιολογούν τα αποτελέσματα ερευνητικών σχεδιασμών / στρατηγικών στον χώρο της Υγείας,

•           Αξιοποιούν το πρόγραμμα SPSS ως εργαλείο απαραίτητο στην έρευνα στον χώρο της υγείας.