Περιγραφή Μαθήματος:

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως σκοπό να καταστήσει τους φοιτητές/τριες ικανούς στα παρακάτω:

 • Εισαγωγή στην έρευνα και περιγραφή των τύπων έρευνας (ποιοτικές, ποσοτικές, κλινικές δοκιμές, μελέτες παρατήρησης)
 • Θέματα βιοηθικής: σεβασμός των δικαιωμάτων των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτροπές βιοηθικής, υποβολή αίτησης σε επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας
 • Ερευνητικό πρωτόκολλο και φορείς χρηματοδότησης – Σχεδιασμός και SWOT analysis
 • Μέθοδοι δειγματοληψίας και μέγεθος δείγματος
 • Εργαλεία συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, όργανα μετρήσεων): ανάπτυξη εργαλείων, αξιοπιστία και εγκυρότητα των μετρήσεων
 • Ανάλυση δεδομένων (ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες) και ερμηνεία ευρημάτων
 • Επιστημονικά συνέδρια και τρόπος λειτουργίας επιστημονικών περιοδικών με σύστημα κριτών: δομή επιστημονικού άρθρου, οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής, δείκτες επίδρασης (impact factor)
 • Βιβλιογραφική έρευνα σε ένα καθορισμένο θέμα.
 • Ποιοτική και συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: αναζήτηση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, σύνθεση στοιχείων (μετα-ανάλυση), ερμηνεία,
 • Συγγραφή επιστημονικών ερευνών,
 • Αξιολόγιση δημοσιευμένων έρευνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας,
 • Χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που απαιτείται με βάση το ερευνητικό ερώτημα,
 • Αναγνωρίζει τα ηθικά θέματα τα οποία ανακύπτουν κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση μίας έρευνας και να προβαίνει στην ενδεδειγμένη αντιμετώπισή τους,
 • Διαμορφώνει το πρωτόκολλο μίας ερευνητικής πρότασης και να το υποβάλλει σε φορείς χρηματοδότησης,
 • Επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο δειγματοληψίας και να υπολογίζει το απαραίτητο μέγεθος δείγματος,
 • Αναπτύσσει ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων,
 • Αναλύει τα δεδομένα και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της έρευνας,
 • Προβαίνει σε κριτική μελέτη των δημοσιευμένων άρθρων, να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιστημονικών περιοδικών με σύστημα κριτών και να υποβάλλει εργασίες σε αυτά,
 • Υποβάλλει περιλήψεις εργασιών σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια (προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις),
 • Πραγματοποιεί ποιοτικές και συστηματικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας χρησιμοποιώντας διεθνείς βάσεις δεδομένων.