Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρητική και πρακτική προβληματική της διδασκαλίας. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση, με τη βοήθεια των ποικίλων επιστημολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων, να συζητούν τις έννοιες που αφορούν μια 'ποιοτική' και 'αποτελεσματική' διδασκαλία, να τεκμηριώνουν θεωρητικά τις διδακτικές τους επιλογές, και να αναζητούν λύσεις ως αποτέλεσμα της προσωπικής τους προσπάθειας στο πλαίσιο της διαφοροποίησης της διδασκαλίας τους σε τάξεις μεικτής ικανότητας.