Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριώνμετις πρακτικές πτυχές του επαγγέλματος σχεδιασμού γραφικών. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν επαφές στη βιομηχανία, καθώς και να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία, την αποστολή, την οργανωτική κουλτούρα, τον τρόπο διαχείρισης και τις προσδοκίες του/της οργανισμού/εταιρείας στον/στην οποίο/α απασχολούνται. Το μάθημα αυτό στοχεύει επίσης  να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις/την απαραίτητες/τη ικανότητες/επάρκεια στην εκτέλεση πραγματικών καθηκόντων σχεδιασμού γραφικών.