Το μάθημα έχει ως στόχο να διδάξει στους/στις φοιτητές/τριες τις βασικές αρχές της σύνθεσης, μέσω της πρακτικής εργασίας. Στοχεύει, επίσης στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων αντίληψης των φοιτητών/τριών, για την κατανόηση των χαρακτηριστικών των στοιχείων τέχνης, καθώς και πώς αυτά αλληλεπιδρούν και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά στον τομέα των Γραφικών Τεχνών. Οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν περαιτέρω μια καλύτερη κατανόηση του δημιουργικού σχεδιασμού με την εκμάθηση των αρχών της σύνθεσης και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αναγνώριση, τη χρήση και το χειρισμό των εν λόγω αρχών.