Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις παραμέτρους της Αγωγής Υγείας στο δημοτικό σχολείο μέσα από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας (περιεχόμενο και διδακτική)αλλά και του συνολικού σχολικού προγράμματος.

Το μάθημα ασχολείται με τη φιλοσοφία της Αγωγής Υγείας και τις σύγχρονες τάσεις Προαγωγής Υγείας στο χώρο της εκπαίδευσης. Αναλύεται το περιεχόμενο του μαθήματος Αγωγής Υγείας και Οικιακής Οικονομίας μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας που εφαρμόζεται στη δημοτική εκπαίδευση στα σχολεία της Κύπρου. Περιλαμβάνει την κριτική ανάλυση των δεικτών επιτυχίας των θεματικών ενοτήτων, την οργάνωση του σχεδίου μαθήματος και την επιλογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Περιλαμβάνει, επίσης, την προώθηση της δράσης στα πλαίσια του σχολικού και του ευρύτερου περιβάλλοντος.