Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές / τριες, μέσα από τη θεωρία και την πράξη να έρθουν σε επαφή με το Εκπαιδευτικό Δράμα, μια μορφή θεατρικής τέχνης με ξεκάθαρο παιδαγωγικό χαρακτήτα. Θα μελετηθεί ο ορισμός, το παιδαγωγικό και ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και εξελίχτηκε το Εκπαιδευτικό Δράμα, τα Στοιχεία του Δράματος, οι Τεχνικές Δράματος καθώς και τα ωφέλη και η επίδραση του στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του ατόμου. Εκτενέστερη αναφορά θα γίνει σχετικά με τη δόμηση και το σχεδιασμό μαθημάτων του Εκπαιδευτικού Δράματος.