Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις κύριες έννοιες και τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο του  μαθήματος της Ιστορίας καθώς και η ανάπτυξη εργαλείων διαλεκτικού επαναπροσδιορισμού του ρόλου του μαθήματος στο σχολικό πρόγραμμα.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τρίες θα είναι σε θέση να:

1. Αναλύουν το περιεχόμενο των μαθημάτων της Ιστορίας και τους στόχους του στο δημοτικό σχολείο με βάση σύγχρονες προσεγγίσεις

2. Αναφέρουν και να εξηγούν βασικές έννοιες και διαδικασίες της Ιστορίας

3. Συζητούν επιστημολογικά και ιστορικά θέματα της Ιστορίας ως επιστήμης

4. Εντοπίζουν, κριτικάρουν και αποδομούν ιδεολογία, στερεότυπα και προκαταλήψεις που περιέχονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο και τα επαναδομούν κατά τη διδασκαλία τους.

5. Συγκρίνουν Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο με αυτά άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών (Συμβούλιο της Ευρώπης, Euroclio) με βάση κριτήρια που πηγάζουν από νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο μάθημα.

6. Οργανώνουν και εφαρμόζουν επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

7. Εφαρμόζουν σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας

8. Αξιολογούν τις γνωστικές-αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες των παιδιών ηλικίας δημοτικού σε σχέση με τις έννοιες, δεξιότητες-ικανότητες και στάσεις στις οποίες στηρίζεται η ιστορική έρευνα και σκέψη

9. Αξιοποιούν ποικιλία διδακτικών μέσων κατά τη διδασκαλία τους

10. Αξιοποιούν τις ιδέες και το περιεχόμενο του μαθήματος για να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν ημερήσια σχέδια μαθήματος στην Ιστορία.