Το μάθημα σκοπεύει να εμβαθύνει στην ανάλυση σημερινών περιβαλλοντικών προβλημάτων και των τρόπων ερμηνείας τους μέσα από σύγχρονες εικαστικές πρακτικές. Το μάθημα σκοπεύει επίσης να εμπλουτίσει την αντίληψη των φοιτητών\τριων σχετικά με το πώς ο ακτιβισμός και η ακαδημία έχουν προσεγγίσει διαθεματικά  τη σχέση της Τέχνης με το Περιβάλλον μέσα από αναλύσεις που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά και γενικότερα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Τέλος το μάθημα αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές και φοιτήτριες με εικαστικές πρακτικές οι οποίες α)  ενισχύουν την  ευαισθησία και  συνείδηση για το περιβάλλον,   β)  αναπτύσσουν την κρίση  και ικανότητα τους για δράση  γ) επιδρούν και αφομοιώνονται μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο χώρο εκπαίδευσης