Το μάθημα διερευνά την προώθηση της δια βίου μάθησης υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής διαφοροποίησης και συνεκπαίδευσης. H όλη θεματική θα διερευνηθεί βάσει των πολιτικών τάσεων που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και των επιπτώσεων των εν λόγω τάσεων στο ελληνοκυπριακό συγκείμενο