Το μάθημα εξετάζει τη συμβουλευτική προσέγγιση της επαγγελματικής επιλογής και της σταδιοδρομίας. Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το περιεχόμενο και να περιγράφουν τις βασικές αρχές και μεθόδους της επαγγελματικής συμβουλευτικής, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επαγγελματικής αγωγής. Θα μπορούν να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική συμβουλευτική και τον προσανατολισμό, αναδεικνύοντας νέες προοπτικές στη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή. Θα μπορούν να βοηθούν τα άτομα στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους, στην αξιοποίηση της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφορίας και στην λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Επίσης, θα μπορούν να παρέχουν βοήθεια σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας, τεχνικών εξεύρεσης εργασίας, συμβουλευτικής για την προσαρμογή και την αλλαγή επαγγέλματος. Θα μπορούν να σχεδιάζουν ένα κατάλληλο πλαίσιο επαγγελματικής συμβουλευτικής, να χρησιμοποιούν κατάλληλες δεξιότητες συμβουλευτικής για εφήβους, ενήλικες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, να εφαρμόζουν ειδικές στρατηγικές και τεχνικές σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών. Θα μπορούν να πραγματοποιούν μια αρχική διαγνωστική αξιολόγηση, να συνάπτουν συμβόλαιο, να διεξάγουν μια συμβουλευτική συνέντευξη, να βοηθούν τους πελάτες στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης και να ολοκληρώνουν τη συμβουλευτική διαδικασία. Θα γνωρίζουν τις έντυπες, οπτικοακουστικές και ηλεκτρονικές πηγές επαγγελματικής πληροφόρησης, θα χειρίζονται και θα αξιοποιούν προγράμματα επαγγελματικής πληροφόρησης προς όφελος του πελάτη. Θα γνωρίζουν και θα σέβονται τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας, οι οποίες καθορίζουν τις φιλοσοφικές και ηθικές αρχές του συμβούλου και τα αποδεκτά κριτήρια της εφαρμογής της συμβουλευτικής. Τέλος, θα μπορούν να ελέγχουν και να αξιολογούν το έργο τους και να ζητούν κατάλληλη υποστήριξη και εποπτεία.