Η διαχείριση έργων είναι η πρακτική εφαρμογή γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών στη σχεδίαση, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την επίβλεψη, τον έλεγχο και την υλοποίηση ενός οποιουδήποτε έργου.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της διαχείρισης έργων και την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματική διαχείρισή του.

Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές λειτουργίες της διαχείρισης έργων, όπως είναι η σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των έργων. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται ποσοτικά εργαλεία, όπως πολυκριτήριες μεθοδολογίες αξιολόγησης έργων και οικονομικές τεχνικές επιλογής έργων.

Ταυτόχρονα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη σχέση κόστους και χρόνου μέσω των βασικών εργαλείων του χρονικού προγραμματισμού έργων (τεχνικές CPM και PERT, διαγράμματα GANTT), ενώ παρουσιάζεται αναλυτική η οικονομική διάσταση των έργων (εκτίμηση κόστους, κατάρτιση προϋπολογισμού, κ.λπ.).

Τέλος, στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται επίδειξη ενός λογισμικού διαχείρισης έργων, ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά θέματα που αφορούν τη διαχείριση της ποιότητα και των κινδύνων ενός έργου.