Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτές εκδηλώνονται μέσα από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο εθνικό και το υπερεθνικό επίπεδο διακυβέρνησης. Με αφετηρία την έννοια της αντεγκληματικής πολιτικής και τη σχέση της με τα ανθρώπινα δικαιώματα διατυπώνουμε την υπόθεση της διεθνοποίησης της αντεγκληματικής πολιτικής, η οποία μας επιτρέπει να διερευνήσουμε τις σχετικές δραστηριότητες ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η  Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις μεταβολές που επιφέρει στον παραδοσιακό τρόπο άσκησης του κοινωνικού ελέγχου η εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την οργάνωση ενός συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της θέσπισης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της πρόβλεψης για την προσχώρησή της στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.