Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητριών/τών στις αρχές και αξίες που αφορούν την παροχή θρησκευτικής και ηθικής αγωγής μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο, να ευαισθητοποιήσει τους/τις φοιτητές/τριες στην πολυπλοκότητα της συζήτησης θρησκευτικού περιεχομένου στο σχολείο και να αναπτύξει εκ μέρους τους ικανότητες σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας του
μαθήματος.  Το μάθημα περιλαμβάνει στοιχεία από το μάθημα των Θρησκευτικών αλλά και στοιχεία ηθικής και κοινωνικής αγωγής.