Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση των αρχών, των συνθηκών και των διαδικασιών κατάκτησης (acquisition) δεύτερης γλώσσας στην παιδική ηλικία, καθώς και θέματα διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο.