Στο  Δίκαιο  των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας εξετάζονται και αναλύονται  τα είδη των μεταφορών,  τα  πρόσωπα  που αναμειγνύονται σε αυτές (μεταφορέας-παραγγελιοδόχος μεταφοράς), τα δικαιώματα και οι  υποχρεώσεις τους  καθώς και η  ευθύνη  τους σε περίπτωση ζημίας, καθυστέρησης ή απώλειας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Επίσης τα είδη  των εγγράφων που χρησιμοποιούνται  στις μεταφορές: CMR  (Δελτίο παράδοσης )  Bill of Lading (φορτωτική),  αεροφορτωτική, τιμολόγιο ναύλου κλπ.  Ομοίως τα είδη των αποθηκών (Γενικές, Ιδιωτικές, Φορολογικές, Υγειονομικές), τα πρόσωπα που μετέχουν στην διαδικασία της Αποθήκευσης (αποθέτης και αποθηκευτής) και  οι ευθύνες τους στην περίπτωση ζημίας ή κλοπής στο χώρο της αποθήκης.