Το μάθημα εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο της χρήσης του εναέριου χώρου και των αεροσκαφών, με έμφαση στην πολιτική αεροπορία, χωρίζεται δε σε δημόσιο και ιδιωτικό αεροπορικό δίκαιο. Εξετάζονται οι διεθνείς, ευρωπαϊκοί και εσωτερικοί κανόνες που διέπουν τις αεροπορικές μεταφορές, καθώς και η αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ των κανόνων αυτών όσο και με τους κανόνες άλλων δικαιικών κλάδων, π.χ. δημόσιο διεθνές δίκαιο, διεθνές εμπορικό δίκαιο, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις συναφείς ελληνοτουρκικές διαφορές, στα δικαιώματα των επιβατών και σε ζητήματα επικαιρότητας.