Το μάθημα έχει ως σκοπό: (α) την κριτική ανάλυση των κοινωνικών δομών της μουσικής παιδαγωγικής, και, (β) την εις βάθος εξέταση των θεωριών ψυχολογίας που σχετίζονται με την μάθηση και τη διδασκαλία στη μουσική. Έμφαση θα δοθεί στη διασύνδεση της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας με τις σύγχρονες προκλήσεις στην ανάπτυξη προγραμμάτων και την αξιολόγηση στη μουσική αλλά και στις πρακτικές εφαρμογές των διαστάσεων αυτών για μουσικοπαιδαγωγούς.