Σκοπός του μαθήματος είναι να εκθέσει τους μαθητές σε διάφορες πλευρές της οικονομίας της Κύπρου. Έμφαση δίνεται στα τρέχοντα οικονομικά ζητήματα και προβλήματα και τις πρόσφατες εξελίξεις.