Το μάθημα παρέχει  μια ολοκληρωμένη κατανόηση των σημερινών συστημάτων πληροφόρησης, τις χρήσεις και τα εργαλεία τους, τα οποία θα βοηθήσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Να γνωρίζουν οι φοιτητές τη σχέση των συστημάτων πληροφόρησης και του οργανωτικού επιπέδου και να κατανοήσουν το ρόλο τους στη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων.  Να κατανοήσουν τους στόχους και τις εφαρμογές των προσωπικών, ομάδων εργασίας και των συστημάτων πληροφόρησης των επιχειρήσεων, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και το κατάλληλο ρόλο για τους επαγγελματίες των επιχειρήσεων στην ανάπτυξή τους.