Σκοπός:

Το μάθημα αποσκοπεί στην περιγραφή της σημασίας της φυσικής αγωγής (ΦΑ) και των διαφόρων κινητικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το παιδί και τον έφηβο. Παράλληλα, αποσκοπεί στο να καταστήσει το φοιτητή έτοιμο ν’ αναπτύξει και εφαρμόσει ένα πολυδιάστατο και αποτελεσματικό πρόγραμμα ΦΑ σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης.

Περιγραφή:

Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Σύγχρονη έννοια και θέματα της ΦΑ - ΦΑ για το παιδί και τον έφηβο Σκοποί, στόχοι και επιδιώξεις της σύγχρονης ΦΑ - Απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων - Φάσεις και στάδια της κινητικής ανάπτυξης - Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης για υγεία και απόδοση -  «Άσκηση για υγεία» - Τομείς /ενότητες περιεχομένου ΦΑ σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα: κινητικό αλφάβητο, χορός, παιχνίδια, γυμναστική, παιχνίδια συνεργασίας και επίλυσης προβλήματος, αθλοπαιδιές και σπορ (Στίβος, Κολύμπι, κλπ) - Κριτική εξέταση του αναλυτικού προγράμματος ΦΑ σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα - Σχεδιασμός πλαισίου εργασίας ΦΑ: ετήσιο, τριμηνιαίο, εβδομαδιαίο, ημερήσιο - Εφαρμογή κι αξιολόγηση ενός ημερήσιου μαθήματος ΦΑ - Το αποτελεσματικό μάθημα ΦΑ (στοχοθεσία, μέθοδοι διδασκαλίας, οργάνωση και πειθαρχία, αξιολόγηση) - Ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή μαθησιακές κινητικές δυσκολίες: θεωρία και πράξη - Αθλητική ζωή του σχολείου: ενδοσχολικές, διασχολικές περιφερειακές αθλητικές διοργανώσεις, οργανωτικά θέματα, όργανα υλικά, αποθήκευση, διακίνηση - Αθλητικό σχολείο προαγωγής της υγείας μαθητών και γονιών: δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής -τρια αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Περιγράφει τη σημασία της σύγχρονης Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) και των φυσικών δραστηριοτήτων για το παιδί και τον έφηβο,
  • Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα διαφορετικών κινητικών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος ΦΑ σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης,
  • Σχεδιάζει, εφαρμόζει και αξιολογεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προγράμματος ΦΑ (ετήσιο, τριμηνιαίο, εβδομαδιαίο) με βάση το επίπεδο κινητικής ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων και τις ιδιαιτερότητές τους, τη μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου και της ενεργούς συμμετοχής όλων,
  • Καταρτίζει, εφαρμόζει και αξιολογεί ημερήσιο σχέδιο μαθήματος,
  • Εφαρμόζει διάφορες μεθόδους διδασκαλίας, μικροδιδασκαλίας και παιδαγωγικές στρατηγικές οργάνωσης και πειθαρχίας για τη διεξαγωγή ενός αποτελεσματικού μαθήματος ΦA,
  • Εφαρμόζει διάφορες αρχές, τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας και παιδαγωγικές στρατηγικές οργάνωσης και πειθαρχίας για τη διεξαγωγή ενός αποτελεσματικού μαθήματος ΦΑ,
  • Οργανώνει αποτελεσματικά το τμήμα, τη χωροταξική του διάρθρωση, τις υποδομές και τον εξοπλισμό,
  • Οργανώνει προγράμματα φυσικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός αθλητικού σχολείου.