Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές γνώση γύρω από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και αγαθών. Γίνεται αναφορά στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξετάζονται οι νομολογιακές εξελίξεις από νομική και πολιτική σκοπιά.