Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της θεσμικής οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και των αρχών και πηγών της έννομης τάξης της. Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή/τριας να προσεγγίζει με κριτικό πνεύμα την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (νομοθεσία, νομολογία, αρθρογραφία) και την εφαρμογή του από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές αρχές.