Αντικείμενα του μαθήματος αποτελεί το ουσιαστικό και δικονομικό φορολογικό δίκαιο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Εξετάζονται οι γενικές αρχές του φορολογικού δικαίου και συστηματική ένταξή του, η έννοια και διακρίσεις των φόρων, οι βασικές έννοιες του φορολογικού συστήματος και τα συνταγματικά και νομοθετικά όρια της φορολογικής εξουσίας. Το εθνικό φορολογικό δίκαιο εντάσσεται στο διεθνές και Ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο. Εξετάζεται επίσης η διοικητική φορολογική διαδικασία και η διοικητική δικονομία που χρησιμοποιείται.