Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ευρύτερη γνώση για τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένων και άποψη σχετικά με την σημασία τη έρευνας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Οι φοιτητές εμβαθύνουν τόσο στο σχεδιασμό ερευνητικής μελέτης, όσο και στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων με κατάλληλες τεχνικές που αξιοποιούνται στην έρευνα στο χώρο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση των κυριοτέρων τεχνικών επαγωγικής στατιστικής (π.χ. συσχέτιση, ανάλυση διασποράς ANOVA,παλινδρόμηση), στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων με τη χρήση του λογισμικού SPSS και στην ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Οι φοιτητές, αναμένεται μετά το τέλος του μαθήματος να έχουν αναπτύξει κριτική ικανότητα σε σχέση με την ποιότητα και εγκυρότητα της ερευνητικής εργασίας άλλων, καθώς και την ικανότητα να σχεδιάσουν και να διεξάγουν οι ίδιοι μια ρεαλιστική/εμπειρική έρευνα. Σε πρακτικό επίπεδο, θα πρέπει να είναι σε θέση να στοιχειοθετήσουν μια ερευνητική πρόταση θέτοντας τα ερευνητικά τους ερωτήματα και υποθέσεις, προβαίνοντας σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, σχεδιάζοντας τη συλλογή δεδομένων και αναλύοντας τα δεδομένα με κατάλληλες τεχνικές ούτως ώστε να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα.