Η ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων που ένας φοιτητής της διοίκησης επιχειρήσεων πρέπει να διαθέτει προκειμένου να λύσει μια κατηγορία προβλημάτων που ανακύπτουν στον τομέα. Έμφαση δίδεται στην επίλυση προβλημάτων που μπορούν να διατυπωθούν χρησιμοποιώντας άλγεβρα πινάκων. Αναπτύσσονται επίσης τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού για την επίλυση οικογένειας προβλημάτων που απαιτούν βελτιστοποίηση. Όπου αυτό είναι δυνατό, γίνεται χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.