Το μάθημα εξετάζει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τη ναυτιλία. Προσεγγίζονται, από πρακτικής κυρίως απόψεως, βασικά ζητήματα που αφορούν στο πλοίο, οι φορείς της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και οι σχέσεις μεταξύ αυτών και των ναυτικών. Εξετάζονται έτσι, μεταξύ άλλων, η έννοια του πλοίου και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίου ως ελληνικό/κυπριακο, οι έννοιες του πλοιοκτήτη, του εφοπλιστή, του ναυλωτή, της ναυτικής Εταιρείας και της συμπλοιοκτησίας, καθώς και η κατάρτιση σύμβασης ναυτικής εργασίας και τα δικαιώματα του πλοιάρχου και του πληρώματος που απορρέουν από αυτή. Επιπλέον εξετάζεται ηναυτική ασφάλεια και η θαλάσσια μεταφορά προσώπων και πραγμάτων και θαλάσσια περιστατικά όπως η σύγκρουση, θαλάσσια αρωγή, ναυάγια, κοινή αβαρία.