Οι κοινοτικοί νοσηλευτές να μπορούν να παρέχουν φροντίδα υγείας σε άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, λαμβάνοντας υπόψιν και αναγνωρίζοντας βασικά στοιχεία της κουλτούρας τους.