Το μάθημα χωρίζεται σε 6 κεφαλαία. Το 1ο αφορά τις βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή το αντικείμενο της προστασίας, το υποκείμενο της προστασίας, το ηθικό δικαίωμα, τα περιουσιακά δικαιώματα, οι εξαιρέσεις και η διάρκεια του δικαιώματος. Το 2ο αναλύει ειδικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τα συγγενικά δικαιώματα, οι συμβάσεις και οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, η ευρωπαϊκή εναρμόνιση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το 3ο συζήτα την εφαρμογή της Πνευματική ιδιοκτησία στην κοινωνία της πληροφορίας, με την προστασία νέων μορφών  προστατευόμενων έργων και η δυσκολίες αναφορικά με την επιβολή του δικαιώματος στο Internet. Το 4ο κεφαλαίο εξερευνά την περίπτωση των άυλων αγαθών χωρίς νομοθετική προστασία, και ειδικά το δικαίωμα στην εικόνα του προσώπου και η προστασία που προσφέρει ο αθέμιτος ανταγωνισμός σε διακριτικά γνωρίσματα. Το 5ο ασχολείται με την βιομηχανική ιδιοκτησία και ειδικά με την προστασία του σήματος και την προστασία της ευρεσιτεχνίας. Τέλος, το 6ο κεφαλαίο αφορά την ειδική προστασία άϋλων αγαθών με εξειδίκευση στις ονομασίες γεωγραφικής προέλευσης και προστασία του οίνου αλλά και στο νομικό πλαίσιο της βιοτεχνολογίας.