Η άσκηση της  κλινικής πρακτικής   πραγματοποιείται σε τμήματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας   φροντίδας υγείας κατά την καλοκαιρινή περίοδο για δέκα (10) εβδομάδες, πέντε (5)   ημέρες την εβδομάδα, επτά έξι (6) ώρες και δεκαπέντε  (15) λεπτά ημερησίως.

Κατά τη διάρκεια της  εκπαίδευσης   αυτής, ο φοιτητής της Νοσηλευτικής με βάση τις θεωρητικές του γνώσεις   ασκείται στην εφαρμογή των μεθόδων, τεχνικών και διεργασιών της νοσηλευτικής   επιστήμης.

Ο φοιτητής ακολουθεί την καθορισμένη ημερήσια   διαδικασία που εφαρμόζεται στο εκάστοτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα, ενώ παράλληλα   συμμετέχει ενεργά, ως μέλος της Θεραπευτικής Ομάδας, σε όλες τις νοσηλευτικές   παρεμβάσεις σύμφωνα με το πρωτόκολλο νοσηλείας του κάθε τμήματος και τα όσα   θα έχει διδαχθεί.

 

Ταυτόχρονα, ο φοιτητής πρέπει   να διασφαλίζει:

  •   Άνετο, ασφαλές και θεραπευτικό   περιβάλλον.
  •   Επικοινωνία   και ψυχολογική στήριξη του ασθενούς και του εγγύτερου περιβάλλοντός του.
  •   Την εκπαίδευση και διδασκαλία του ασθενούς και του   περιβάλλοντός του.
  •   Την επανένταξη του ασθενούς   στους ατομικούς, οικογενειακούς και    κοινωνικούς του ρόλους.