Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες διάφορα σταθμισμένα τεστ και ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσω των οποίων μπορούν να εκτιμηθούν τα χαρακτηριστικά του ατόμου, τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική του ανάπτυξη, όπως π.χ. τα ενδιαφέροντα, οι ικανότητες, οι αξίες, οι δεξιότητες, οι στάσεις, τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής του προσωπικότητας.  Έμφαση δίδεται στο να κατανοήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τα δυνατά σημεία αλλά και τις αδυναμίες των εργαλείων, ενώ, συγχρόνως, θα αναπτύξουν την ικανότητά τους να επιλέγουν εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους και τους βοηθούν να πάρουν ορθές αποφάσεις για τις σπουδές τους και τη σταδιοδρομία τους. Επίσης, θα αποκτήσουν εμπειρία στην επίδοση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των τεστ και ερωτηματολογίων που συνήθως χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επαγγελματικής προσωπικότητας, καθώς και στην ανάπτυξη γραπτών αναφορών αξιολόγησης.

Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράφουν, διακρίνουν και αντιπαραβάλλουν  διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική συμβουλευτική, ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε εργαλείου. Θα μπορούν να διερευνούν την καταλληλότητα του κάθε εργαλείου και να επιλέγουν το αποτελεσματικότερο για τον πελάτη εργαλείο αξιολόγησης. Θα  μπορούν να χορηγούν και βαθμολογούν το κάθε εργαλείο. Θα κατέχουν δεξιότητες ερμηνείας των αποτελεσμάτων του εργαλείου στο πλαίσιο της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Θα γνωρίζουν θέματα που σχετίζονται με την μετάφραση και προσαρμογή των ψυχομετρικών εργαλείων. Θα μπορούν να αναπτύσσουν τα ειδικά προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι χρήστες ψυχομετρικών εργαλείων. Θα γνωρίζουν και θα σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας και τα δικαιώματα των πελατών τους στη διαδικασία της επαγγελματικής αξιολόγησης.