Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακές φοιτήτριες με τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις εφαρμογές της συμβουλευτικής στα διάφορα στάδια της επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπου και να κατανοήσουν τον ρόλο του επαγγελματικού συμβούλου στη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Επί μέρους στόχοι του μαθήματος είναι: α) Η εξέταση θεμάτων και διλημμάτων που οι πελάτες φέρνουν στην επαγγελματική συμβουλευτική, β) η μελέτη των σταδίων της διαδικασίας της επαγγελματικής συμβουλευτικής και του ρόλου και των υποχρεώσεων του επαγγελματικού συμβούλου, γ) Η ανάλυση ζητημάτων που σχετίζονται με διλήμματα, ή προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματικοί σύμβουλοι στο έργο τους, με την υποστήριξη που τους παρέχεται και με την αξιολόγηση του έργου τους, δ) Η μελέτη των αρχών ηθικής και δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν την συμβουλευτική διαδικασία και τις σχέσεις συμβούλου-πελάτη.