Το μάθημα επιχειρεί τη δυναμική και εις βάθος προσέγγιση του θέματος της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας με σκοπό την οικοδόμηση από μέρους των φοιτητριών γνώσεων για τις ενδεδειγμένες παιδαγωγικές πρακτικές ενίσχυσης του φυσικού γραμματισμού των παιδιών στην πρώτη αγωγή κι εκπαίδευση και τη μετάβαση των μαθητών στο σχολικό γραμματισμό.