Σκοπός του μαθήματος είναι η δυναμική και εις βάθος προσέγγιση του θέματος της επικοινωνίας στο νηπιαγωγείο γύρω από τους ακόλουθους θεματικούς άξονες: (α) η επικοινωνία ως διδακτική δεξιότητα, και (β) η επικοινωνία ως βασικός τομέας ανάπτυξης του παιδιού.