Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών εννοιών της Επιδημιολογίας και της Βιοστατιστικής. Το μάθημα θα εισαγάγει τις βασικές περιγραφικές στατιστικές για την καταγραφή της συχνότητας ασθενειών, όπως επίσης και τη σημαντικότητα της σωστής δειγματοληψίας για την αποφυγή τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια μιας επιδημιολογικής έρευνας. Περαιτέρω το μάθημα θα καλύψει τα μέτρα συχνότητας, τα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται στις επιδημιολογικές μελέτες, τις έννοιες της εσωτερικής και εξωτερικής εγκυρότητας των αποτελεσμάτων όπως επίσης το αντικείμενο και τον σχεδίασμά των διαφόρων επιδημιολογικών μελετών.

Έμφαση δίδεται στην βαθιά κατανόηση της μεθοδολογίας των επιδημιολογικών ερευνών και σε πρακτικές εφαρμογές επιδημιολογικών ερευνών για τους επαγγελματίες υγείας.

Επίσης, το μάθημα θα εισαγάγει την Συμπερασματολογική στατιστική όπου αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες του κλάδου της Στατιστικής που προορίζεται για γενικεύσεις και ασφαλή συμπεράσματα, με βάση τις πληροφορίες των ασθενών από τους οποίους προέρχονται οι μετρήσεις.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τις βασικές επιδημιολογικές έννοιες, όπως προσδιοριστής, συγχυτής, τροποποιητής,
 • Περιγράφουν τις βασικές έννοιες, τους σκοπούς και στόχους της Βιοστατιστικής,
 • Προσδιορίζουν τη συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων εκβάσεων στις επιστήμες υγείας,
 • Υπολογίζουν τα κατάλληλα μέτρα σχέσης στις επιδημιολογικές μελέτες,
 • Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα διάφορα είδη επιδημιολογικών μελετών,
 • Σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν επιδημιολογικές μελέτες,
 • Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές δειγματοληψίας στις επιδημιολογικές μελέτες,
 • Επεξηγούν και να εφαρμόζουν συστηματικές ανασκοπήσεις,
 • Προσδιορίζουν τη σημασία της Βιοστατιστικής ως την επιστήμη που ασχολείται με τη διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων στο χώρο της υγείας,
 • Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν έννοιες όπως περιγραφική στατιστική, μέσος, διάμεσος, πίνακας συχνοτήτων, ιστόγραμμα και πίνακες συνάφειας,
 • Χρησιμοποιούν και αξιοποιούν στατιστικές αναλύσεις και μεθόδους,
 • Εκτελούν απλούς στατιστικούς ελέγχους,
 • Παρουσιάζουν και ερμηνεύουν σωστά τα αποτελέσματα και ευρήματα των στατιστικών δοκιμών,
 • Χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους και αξιολογούν τα αποτελέσματα ερευνητικών σχεδιασμών / στρατηγικών στον χώρο της Υγείας,
 • Αξιοποιούν το πρόγραμμα SPSS ως εργαλείο απαραίτητο στην έρευνα στον χώρο της υγείας.