Περιγραφή Μαθήματος:

Μια εισαγωγική περιεκτική ανάλυση των βασικών εννοιών που επικρατούν στον   τομέα των Χρηματοοικονομικών. Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές έννοιες, με   επίκεντρο τον οικονομικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των   χρηματοοικονομικών αγορών), του κινδύνου και της διαδικασία αποτίμησης. Στη   συνέχεια επικεντρώνεται σε διαφορές χρηματοοικονομικές τεχνικές και εργαλεία   που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη μεγιστοποίηση της αξίας   της επιχείρησης. Οι σπουδαστές θα εντρυφήσουν στις σύγχρονες μεθόδους   χρηματοοικονομική ανάλυση των δημόσιων επιχειρήσεων

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

         
   

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι     αναμένεται να είναι σε θέση να:

   
 •     Έχουν γνώση του πεδίου     εφαρμογής των χρηματοοικονομικών και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης,     του ρόλου του οικονομικού διευθυντή και τα προβλήματα που ανακύπτουν από     τις σχέσεις «εντολέα-εντολοδόχου» (Agency problem)
  •     Περιγράψουν και να     υπολογίσουν τη παρούσα αξία , το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου, την καθαρή     παρούσα αξία και άλλα κριτήρια επιλογής επενδύσεων.
  •     Αξιολογούν και να     αποτιμήσουν μετοχές.
  •     Εξηγούν και να     αξιολογούν τις έννοιες του κινδύνου και της απόδοσης
  •     Αναλύσουν τη σχέσης     μεταξύ προϋπολογισμού επενδύσεων και      κινδύνου
                   
      
 • Επιλύσουν προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας          χειρισμού οικονομικών και άλλων αριθμητικών στοιχείων
 •