Περιγραφή Μαθήματος:

Εισαγωγή στην Λογιστική και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων εταιρείας

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι   φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  1. Καταχωρούν τιμολόγια,   αποδείξεις και συναλλαγές
  2. Τηρούν τα λογιστικά βιβλία   εταιρείας
  3. Ετοιμάζουν οικονομικές   καταστάσεις εταιρείας
  4. Συμφωνούν τις καταστάσεις   των τραπεζικών λογαριασμών και το ταμείο
  5. Υπολογίζουν τις αποσβέσεις   των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
  6.  Εκτιμούν την αξία των εμπορευμάτων