Περιγραφή Μαθήματος:

Αυτό το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στον τομέα της λογιστικής με τη χρήση   των λογιστικών πληροφοριών ως βάση για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.   Παρέχει στους φοιτητές μια καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο τα   λογιστικά στοιχεία μπορούν να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν. Το μάθημα   αυτό επικεντρώνεται στον χρήστη δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές να   καταστεί η δια βίου μάθηση μέρος στη ζωή τους στη χρήση πληροφοριών.   Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στη ερμηνεία και τη χρήση σε αντίθεση με την   προετοιμασία των λογιστικών στοιχείων.

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την   επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε   θέση να:

    
 1. Εξηγήσουν το σκοπό της        λογιστικής, της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των        λογιστικών αρχών και που βασίζεται η κατάρτιση των εκθέσεων αυτών και να        κατανοήσουν τη χρήση των οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες και επιπλέον        να κατανοήσουν τους τύπους των επιχειρηματικών οργανώσεων.
 2.   
 3. Εφαρμόσουν διπλογραφικό τήρησης        βιβλίων, αρχές συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των λογιστικών βιβλίων        και την πηγή πληροφοριών.
 4.   
 5. Εξηγήσουν τους κύριους τύπους λογαριασμών του        γενικού καθολικού και να αναλύσουν τη φύση και τη λειτουργία τους και να        είναι σε θέση να κλείσουν λογαριασμούς του καθολικού.
 6.   
 7. Εξηγήσουν τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών        στα βιβλία της εμπορευματοποίησης εταιρειών, τον λογαριασμό για μικροέξοδα και τον        υπολογισμό του κόστους αποθέματος χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους        αποτίμησης.
 8.   
 9. Υπολογίζουν τα αποθέματα με        εναλλακτικές μεθόδους και να γνωρίζουν τους λογιστικούς χειρισμούς        αναφορικά με μικροποσά.
 10.   
 11. Εξηγούν τις οικονομικές καταστάσεις (ισοζύγιο,        κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ισολογισμός)
 12.   
 13. Δημιουργούν τις οικονομικές καταστάσεις (ισοζύγιο,        κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ισολογισμός)
 14.   
 15. Υπολογίζουν τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων με        εναλλακτικές μεθόδους και να εξηγούν τους λογιστικούς χειρισμούς που        έχουν σχέση με τα οικονομικά στοιχεία για τα οποία η επιχείρηση είτε        αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη, είτε όχι.
 16.   
 17. Αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα κατάρτισης της        κατάστασης  «bank reconciliation” και να μπορούν να την        δημιουργούν.
 18.   
 19. Κατανοούν την λειτουργία και την αναγκαιότητα των        αθροιστικών λογαριασμών (control accounts)
 20. Εξηγούν και να κατανοούν την λειτουργία όλων των   λογαριασμών που σχετίζονται με τις επισφαλείς απαιτήσεις.