Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις παραμέτρους της Αγωγής Υγείας στο δημοτικό σχολείο μέσα από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας αλλά και του συνολικού προγράμματος καθώς και του θέματος της Οικιακής Οικονομίας και της διδακτικής της. 

Το μάθημα ασχολείται με τη φιλοσοφία της Αγωγής Υγείας και τις σύγχρονες τάσεις Προαγωγής Υγείας στο χώρο της εκπαίδευσης. Αναλύεται το περιεχόμενο του μαθήματος Αγωγής Υγείας και Οικιακής Οικονομίας μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας που εφαρμόζεται στη δημοτική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει την κριτική ανάλυση των δεικτών επιτυχίας, την οργάνωση του σχεδίου μαθήματος και την επιλογή των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Περιλαμβάνει, επίσης, την προώθηση της δράσης στα πλαίσια του σχολικού και ευρύτερου περιβάλλοντος.