Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερώσει για τη φιλοσοφία, τη δομή και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων τέχνης στην Κύπρο και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο. Οι φοιτητές μελετούν καινοτόμα αναλυτικά προγράμματα τέχνης, τα συγκρίνουν και τα αξιολογούν. Η σύγκριση αφορά τα ξένα προγράμματα και το κυπριακό αφενός και αφετέρου τις διαφορές μεταξύ πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.  Εν συνεχεία, διδάσκονται τη μεθοδολογία δημιουργίας, εφαρμογής, υλοποίησης και αξιολόγησης των δικών τους προγραμμάτων τέχνης. Τα προγράμματα τέχνης δεν είναι στατικά αλλά προσαρμόζονται και επανασχεδιάζονται ανάλογα με τον χώρο, τον τόπο, την εποχή, τη σύσταση του μαθητικού πληθυσμού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε γενιάς.