Σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερώσει τους φοιτητές πάνω στις βασικές αρχές και προσεγγίσεις στη διδασκαλία της τέχνης. Οι φοιτητές εισάγονται στην εικαστική γλώσσα ούτως ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και εφαρμόσουν δημιουργικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τα κύρια στάδια ανάπτυξης της παιδικής τέχνης και να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της δημιουργίας στο μάθημα της εικαστικής έκφρασης ή όταν αυτή εμπλέκεται σε άλλα θέματα.