Οι επιδιώξεις του μαθήματος θα προσεγγισθούν μέσα από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: (α) Το κοινωνικό πλαίσιο των τεχνών στην εκπαίδευση, (β) Ιστορικές αναφορές,  θεωρητικές απόψεις και η έρευνα στην εικαστική εκπαίδευση στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, (γ) Νέα υλικά και μέσα στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων τέχνης, (δ) Έρευνα για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων, (ε) Θεωρίες δημιουργικότητας σε προγράμματα Τέχνης για την Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, (στ) Διαθεματικές προσεγγίσεις στα προγράμματα Τέχνης, (ζ) Ο χωρότοπος ως βασικός παράγοντας στην ενίσχυση της κατανόησης του ρόλου της τέχνης στη βιωσιμότητα, (η) Συνύπαρξη δομής και ελευθερίας στα προγράμματα τέχνης, (θ) Πολιτιστική κληρονομιά και οπτικός πολιτισμός, σχέσεις σχολείου, μουσείου, χώρου τέχνης, περιβάλλοντος, τοπίου στο χωρότοπο