Το μάθημα αφορά τη Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας και πιο συγκεκριμένα στη Νοσηλευτική επιστήμη. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη μεθοδολογία, τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μελετών στην αιτιογνωστική, διαγνωστική και προγνωστική έρευνα. Η γνώση της μεθοδολογίας προσέγγισης του τελικού αποτελέσματος μιας μελέτης είναι απαραίτητη για την εξαγωγή αξιόπιστων και έγκυρων συμπερασμάτων. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την συστηματική, επιστημονική και λογική αναζήτηση νέας και χρήσιμης γνώσης. Με τον τρόπο αυτόν, οι επαγγελματίες υγείας αποκτούν τη δυνατότητα να ασκήσουν φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση) βασιζόμενη σε ενδείξεις, βασιζόμενη δηλαδή στα αποτελέσματα των μελετών. Επομένως, η γνώση των βασικών αρχών μεθοδολογίας της έρευνας είναι απαραίτητη για τους επαγγελματίες υγείας. Για τον λόγο αυτόν, το μάθημα αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίζει την αναγκαιότητα γνώσης της διερευνητικής μεθόδου λύσης προβλήματος, δηλαδή της νοσηλευτικής έρευνας για την εφαρμογή της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής.
  • Συγκρίνει τις ποιοτικού με τις ποσοτικού τύπου έρευνες και παρουσιάζει τις διαφορές.
  • Συζητά τα ηθικά θέματα τα οποία ανακύπτει κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση μιας έρευνας και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
  • Εξετάζει κριτικά και να αναλύει τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας τόσο σε ποσοτικού όσο και σε ποιοτικού τύπου έρευνες.
  • Επιλέγει για κάθε ερευνητική μελέτη τις κατάλληλες μεθοδολογικές διεργασίες.
  • Προσδιορίζει το τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας.
  • Σχεδιάζει, διατυπώνει και να υλοποιεί μια ερευνητική πρόταση.