Το μάθημα αφορά την προαγωγή και αγωγή της υγείας τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως π.χ. οι μετανάστες, οι υπερήλικε, οι άποροι κ.ά. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν την προαγωγή και την αγωγή της υγείας, καθώς και η μεθοδολογία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η προαγωγή και η αγωγή της υγείας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η αλματώδης ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογίας συνέβαλλε αποφασιστικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά τα λοιμώδη νοσήματα, τα οποία τις προηγούμενες δεκαετίες αποτελούσαν τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας, θνησιμότητας και θνητότητας. Η επιδημιολογική μετάβαση από τα λοιμώδη στα χρόνια νοσήματα, η γήρανση του πληθυσμού και οι τεράστιες δαπάνες για την υγεία έστρεψαν το ενδιαφέρον στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, με στόχο την ενδυνάμωση των ατόμων, προκειμένου να μπορούν να βελτιώσουν και να προασπίσουν την υγεία τους. Επομένως, η γνώση των βασικών αρχών προαγωγής της υγείας είναι απαραίτητη για τους επιστήμονες υγείας. Για τον λόγο αυτόν, το μάθημα αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Συζητά τη φιλοσοφία, τις έννοιες της προαγωγής, και αγωγής υγείας και της πρόληψης
  • Αναλύει τις θεωρίες και τα μοντέλα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και τις εφαρμογές τους σε ατομικό επίπεδο και  σε επίπεδο κοινοτήτων και οργανισμών
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πρόγραμμα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας και να αξιολογεί τα αποτελέσματα
  • Προσδιορίζει τις καταλληλότερες παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής          υγείας σε επιλεγμένες πληθυσμιακές ομάδες και σε άτομα διαφορετικής κουλτούρας
  • Εξετάζει κριτικά το ρόλο των ΜΜΕ και την επίδρασή τους στην επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
  • Αξιολογεί και χρησιμοποιεί στην πράξη τα ερευνητικά δεδομένα στο Πλαίσιο της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας.