Σκοπός του μαθήματος είναι η αξιολόγηση του στρατηγικού ρόλου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, η ανάλυση και η αξιολόγηση των βασικών λειτουργιών του Ανθρώπινου Δυναμικού σε σχέση με τη στρατηγική της επιχείρησης.   Επιπλέον, πραγματεύεται τη μεθοδολογία για την ανάλυση και σχεδιασμό της στρατηγικής της ΔΑΔ και την ευθυγράμμισή της με την επιχειρηματική στρατηγική. Μελετάται η στρατηγική σημασία κρίσιμων λειτουργιών της ΔΑΔ όπως η διαχείριση αλλαγών, η διαχείριση ταλέντων και σχέδια διαδοχής στελεχών, η εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, η αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού και η διαχείριση συστημάτων αμοιβών.